>2. Dönem Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı

>

Dosya Konumunu İndir
……………………..  İLKÖĞRETİM OKULU
………….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…SINIFI  ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
2. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi:
Toplantı Saati:  
Toplantı no:
Toplantı Yeri :   Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:               (Müdür yardımcısı)
                                     (Sınıf Öğretmeni)
                                      Derse giren  bütün branş öğretmenleri
TOPLANTI GÜNDEMİ
1.      Açılış ve Yoklama
2.      1. Dönemin Değerlendirilmesi
3.      Öğrencilerin; Kişilik , beslenme , sağlık ve sosyal ilişkilerinin değerlendirilmesi
4.      Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının değerlendirilmesi
5.      Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler
6.      Dilek ve Temenniler
7.      Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.  Açılış ve Yoklama:
Toplantı müdür yardımcısı  …………… başkanlığında tüm ….sınıfında derse giren öğretmenlerin katılımıyla toplantı salonunda saat ….’da başladı. Yazman olarak …. öğretmeni …….. seçildi. Müdür yardımcısı ………. bu toplantının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 96. Maddesi gereği yapıldığını söyleyerek ilgili maddeyi okudu:
                Madde 96 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.
Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.
Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47. maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.
2.  1. Dönemin Değerlendirilmesi:
BU BÖLÜMDE ÖĞRENCİ İSİMLERİ ELE ALINACAK
……….: Arkadaşlar öncelkle sınıfın başarı durumu ile ilgili kısaca bilgi vereyim. Sınıfımızdan birinci dönem 5 öğrenci takdir, 9 öğrenci ise  teşekkür belgesi almıştır. Diğer öğrencilerin başarısız olduğu ders sayıları ise:
7 dersten başarısız olanlar: 4 kişi (     isimleri yazılacak )
6 dersten başarısız olanlar: 3 kişi (     )
4 dersten başarısız olanlar: 1 kişi (   )
3 dersten başarısız olanlar: 1 kişi (  )
2 dersten başarısız olanlar: 2 kişi (  )
1 dersten başarısız olanlar: 3 kişi (   )
Derslere göre başarısızlık durumu:
      İngilizce:                     11 kişi başarısız
      Matematik:                  11 kişi başarısız
      Türkçe:                       9 kişi başarısız
      Fen ve Teknoloji:        8 kişi başarısız
      Sosyal Bilgiler:            7 kişi başarısız
Trafik Güvenliği:        6 kişi başarısız
Din Kültürü:               5 kişi başarısız
Genel duruma baktığımızda 8 öğrencinin durumunun gerçekten ciddi olduğu, başarısızlık sebebi olarak:
·         Düzenli çalışma alışkanlıklarının olmaması.
·         Ödev yapma alışkanlıklarının olmaması.
·         Geç okumaya geçmeleri.
·         Ailevi sebepler
·         Hastalık vb sebepler
Bu öğrencilerin, velileri ile yapılan görüşmelerde de başarıyı arttırıcı yönlendirmelerin pek amacına ulaşmadığını gözlemledim. Başarıyı arttırıcı çalışmaları daha sonraki gündem maddelerinde görüşeceğiz.
3.  Öğrencilerin; Kişilik , beslenme , sağlık ve sosyal ilişkilerinin değerlendirilmesi
BU BÖLÜMDE ÖĞRENCİ İSİMLERİ ELE ALINACAK
………….: Bu çağ çocuklarının kişiliklerinin büyük bir oranda oturmuştur fakat gelişmeye de devam etmektedir. Özellikle duygusal gelişimleri devam etmektedir. Bu öğrencileri rencide etmemeye çalışmalı, başarısızlıklarını yüzlerine vurmamalıyız.
…………..: Özellikle bu çağ çocukları öğretmenlerini model olarak almaktadır bu yüzden öğretmenler olarak davranışlarımız her zaman örnek teşkil etmelidir dedi. Sınıfta olumlu davranışları takdir etmeli olumsuz davranışlara ise tepkimizi uygun yolla göstermeli ve bu davranışı önlemeye çalışmalıyız dedi.
…………….: Olumsuz davranışları önlemek için velilerle sık sık bireysel görüşmeler yapmalıyız.
………………: Okulumuzun rehber öğretmeninin olmaması bu yönüyle öğretmenlerimizin yükünü arttırıyor. Yine aşırı derecede uyumsuz ve problemli öğrencileri Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirmeliyiz dedi.
 ………….: Arkadaşlar ciddi problemleri olan öğrencileri mutlaka idareye bildirin biz gerekli önlemleri almaya çalışırız dedi.
………..: Bu çağ çocuklarının sosyal yönlerinin gelişmesi için grup çalışmalarına ağırlık vermeli ve  sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamalıyız. Öğrenciler grup içinde kendi davranışları ile arkadaşlarının davranışlarını kıyaslayarak yanlış ve doğruları daha çabuk kavrarlar.
…….: Bu hafta içinde yapılan sağlık taramasında iki öğrencide beslenmeye bağlı kansızlık (anemi) iki öğrencide ise sirkeye rastlandı. Özellikle ailelerin ekonomik ve sosyal durumundan dolayı beslenme yetersizlikleri ve temizlik ile ilgili dönem dönem problemler yaşayabiliyoruz.
Genellikle öğrencilerin okula beslenme getirmelerini sürekli söylüyoruz ve düzenli bir beslenme alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Buna rağmen evdeki beslenme alışkanlıklarını bilmiyoruz veli toplantılarında velileri bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz.
………: Özellikle beslenme yerine kantinden bisküvi, çikolata, cips vb sağlıksız yiyeceklerle beslenmemeleri konusunda sürekli derslerde uyarmalıyız şeklinde düşüncesini açıkladı.
……………: Beslenme ve spor alışkanlığı bu yaşlarda kazandırılırsa hayat boyu devam eder.
……….: Temizlik hususunda gerekli önlemleri almalıyız, dönem dönem bazı sınıflarda bit ve sirke durumunun olduğu bunları rutin kontrollerle önlemeye çalışmalıyız dedi. Okul ve sınıfların genel temizlik durumu çok iyi buna öğrencilerin de temizlik durumunu eklersek okulumuz bu yönüyle örnek bir okul olacaktır şeklinde görüş belirtti.
4.  Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Durumu:
BU BÖLÜMDE ÖĞRENCİ İSİMLERİ ELE ALINACAK
………: Velilerin genel olarak ekonomik yönden zayıf olup, çoğunluğu işçi ve serbest meslek sahibidir. Birkaç tane de esnaf çocuğu vardır. Bundan dolayı öğrencilere kaynak kitap, yardımcı araç gereç aldırmakta zorlanıyoruz. Çalışma ve etkinliklerin bu durum göz önüne alınarak yaılmalıdır.
…………: Zaten kenar mahallelerde velilerin genel durumu bu şekildedir. Sonuçta biz derslerimizi ve etkinliklerimizi öğrencilerin ekonomik koşullarına göre ayarlamalıyız dedi.
…………: Okulumuzun bulunduğu çevrede sosyal etkinlikler için imkan ve tesis bulunmuyor. velilerle sıkı diyalog içinde olmalıyız ve gerekirse bireysel görüşmeler yapmalıyız dedi. Sağlıklı bir eğitimin öğretmen-veli-idare arasındaki iyi bir iletişimden geçtiğini vurguladı.
……….: Etkinliklerimizi sınıf, aile ve çevrenin sosyal yapısına uygun planlayalım. Çocukların sosyal yönlerini geliştirmek için bizler etkinlikler planlayalım.
5.  Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler
BU BÖLÜMDE BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİ İSİMLERİ ELE ALINACAK
………..: Öğrencilerin yönetmeliğe göre bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini bunun 47. maddede açıklandığını ve yönetmeliği iyi incelememiz gerektiği ifade etti. Öğrenci başarıları ile ilgili açıklamaların bu maddede açıklandığını belirtti.
……………..: Genel olarak öğrenci başarılarını etkileyen en önemli sorunlar aileden kaynaklanan sorunlardır. Aileden kaynaklanan sorunları tespit etmede ve bu sorunların önlenmesinde öğrenci velilerinden  destek alınmalı hatta veliler öğretmenler tarafından yönlendirilmelidir. Özellikle değişen programların uygulanmasında, ev ödevlerinde, proje ve performans çalışmalarının hazırlanmasında veliyi bilgilendirmek  gerekir. Bilinçli bir veli öğrencisine de bilinçli olarak yardım eder. Zaten gündemin 2. Maddesinde başarısız olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun başarısızlık nedeni ailevi sorunlar. Bu sorunları aştığımız zaman öğrencinin başarısı da artacaktır.
………: O halde velilerle sık sık görüşmeli ve çocuk hakkında bilgi almalı ve okuldaki durumu hakkında da bilgi vermeliyiz.
………….: Yapılacak tüm etkinlikleri öğrenci seviyelerine uygun olarak planlamalıyız. Proje ve performans çalışmalarında da çevre ve ailenin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca ölçme ve değerlendirme esaslarının yönetmeliğin 32 ve 35. maddelerinde ayrıntılı şekilde açıklandığını, çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmamız gerektiğini vurguladı.
            …………..: Yetersiz öğrencilerle özel olarak ilgilenmeliyiz. Hatta sınıfta durumu iyi olan öğrencilerle birlikte oturtabilir ve onlara başarılı öğrencilerin yardım etmesini sağlayabiliriz. Ayrıca derslere göre seviye grupları oluşturarak çalışabiliriz. Velilerle birlikte özel bir çalışma planı hazırlayarak uygulanmasını sağlayabilir ve başarıyı arttırabiliriz.
6.  Dilek ve Temenniler:
Karşılıklı olarak bu dönem eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı geçmesi dileklerinde bulunuldu.
7.  Kapanış:
……….: Yönetmelik gereği …… öğretmeni …….. talep ederse bu şekilde şube toplantıları yapabiliriz diyerek toplantıyı sonlandırdı.
ALINAN KARARLAR
1.      Çalışmalar ders programlarına, yıllık planlara, kılavuz kitaplar  uygun olarak yürütülecektir.
2.      İlköğretim Kurumları Yönetmeliği sürekli olarak takip edilmeli ve değişiklikler izlenmelidir.
3.      Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemler zamanında yapılmalıdır.
4.      Öğrenci başarısını arttırıcı her türlü tedbir alınmalı ve uygulanmalıdır.
5.      Öğrenciler bir bütün olarak ele alınmalı değerlendirmede bu göz ardı edilmemelidir.
6.      Yetersiz öğrenciler için özel program uygulanmalı gerekli görülenler RAM a yönlendirilmelidir.
7.      Yetersiz öğrenciler içi seviye grupları oluşturarak çalışılmlıdır.
8.      Ders içi bireysel ve grup etkinliklerine ağırlık verilecek öğrenci merkezli faaliyetler yürütülecektir.
9.      Olumlu davranışlar ödüllendirilmeli, olumsuz davranışlar yerleşmeden tedbir alınmalıdır.
10.  Okul, sınıf ve öğrenci eşyalarının korunması konusunda özen gösterilecektir.
11.  Sınavlar, değerlendirme, proje ve performans çalışmaları yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak yapılacaktır.
12.  Her dersten en az bir sınav tüm şubelerde ortak yapılmalıdır.
13.  Öğrencilerin sosyal ve kişilik gelişmeleri için ortam hazırlanmalıdır.
14.  Sınıfta sosyal ilişkiler geliştirilmelidir.
15.  Velilerle iyi bir iletişim kurulmalı veliler yönlendirilmelidir. Gerekli görüldükçe veliler bireysel görüşmelere çağrılmalıdır.
16.  Öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacaktır.
17.  Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılmalıdır.
18.  Öğrencilere planlı çalışmanın önemi kavratılmalıdır.
                                               BÜTÜN ÖĞRETMENLERİN İSİMLERİ BRANŞLARI VE İMZASI
ERTUĞRULGAZİ  İLKÖĞRETİM OKULU
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SINIFI  ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
2. TOPLANTI SINDA ALINAN KARARALAR
Toplantı Tarihi:
Toplantı Saati:  
Toplantı no:
Toplantı Yeri :   Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:               (Müdür yardımcısı)
                                     (Sınıf Öğretmeni)
                                      Derse giren  bütün branş öğretmenleri
ALINAN KARARLAR
19.  Çalışmalar ders programlarına, yıllık planlara, kılavuz kitaplar  uygun olarak yürütülecektir.
20.  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği sürekli olarak takip edilmeli ve değişiklikler izlenmelidir.
21.  Yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemler zamanında yapılmalıdır.
22.  Öğrenci başarısını arttırıcı her türlü tedbir alınmalı ve uygulanmalıdır.
23.  Öğrenciler bir bütün olarak ele alınmalı değerlendirmede bu göz ardı edilmemelidir.
24.  Yetersiz öğrenciler için özel program uygulanmalı gerekli görülenler RAM a yönlendirilmelidir.
25.  Yetersiz öğrenciler içi seviye grupları oluşturarak çalışılmlıdır.
26.  Ders içi bireysel ve grup etkinliklerine ağırlık verilecek öğrenci merkezli faaliyetler yürütülecektir.
27.  Olumlu davranışlar ödüllendirilmeli, olumsuz davranışlar yerleşmeden tedbir alınmalıdır.
28.  Okul, sınıf ve öğrenci eşyalarının korunması konusunda özen gösterilecektir.
29.  Sınavlar, değerlendirme, proje ve performans çalışmaları yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak yapılacaktır.
30.  Her dersten en az bir sınav tüm şubelerde ortak yapılmalıdır.
31.  Öğrencilerin sosyal ve kişilik gelişmeleri için ortam hazırlanmalıdır.
32.  Sınıfta sosyal ilişkiler geliştirilmelidir.
33.  Velilerle iyi bir iletişim kurulmalı veliler yönlendirilmelidir. Gerekli görüldükçe veliler bireysel görüşmelere çağrılmalıdır.
34.  Öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacaktır.
35.  Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılmalıdır.
36.  Öğrencilere planlı çalışmanın önemi kavratılmalıdır.
                                               BÜTÜN ÖĞRETMENLERİN İSİMLERİ BRANŞLARI VE İMZASI
Advertisements
This entry was posted in Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s